Identiteit

De eenmanszaak Carolina Guzman is gevestigd aan de Nieuwstraat 37a te (4331 JK) Middelburg, waar zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81283954, en wordt vertegenwoordigd door Ilse Carolina Guzman Carrillo die haar diensten presenteert op de website en webshop: www.carolinaguzman.com en via een fysieke winkel in Middelburg en deze verder promoten via de sociale kanalen: Instagram (@carolinaguzman.eu/@carolinaguzman.official) en Facebook (@carolinaguzman.eu).

Diensten

Wij voorzien vrouwen van exclusieve kleding, specifiek voor evenementen en speciale gelegenheden. Wij richten ons op vrouwen in de leeftijdsgroep 25-45 jaar, met een hoog opleidingsniveau/of een goede baan, die zich de betere merkgerelateerde kwaliteitskleding kunnen veroorloven en die zich verder kenmerken door hun frequente reizen, zakenreizen en evenementen, zowel binnen- als buitenland. Andere elementen van onze service: - Er zijn drie verschillende manieren om aan een Carolina Guzman-kledingstuk te komen. De eerste is dat klanten de mogelijkheid hebben om de jurk te kiezen die ze qua merk het liefst willen dragen, met foto's op de website en ook verkrijgbaar in de standaardmaten XS-XL; - Er zijn ook verschillende ontwerpen om uit te kiezen. Deze worden aangepast aan de afmetingen van elke klant. Tijdens de wijziging van het bestaande ontwerp zullen enkele metingen worden gevraagd om het kledingstuk verder op maat te maken; - De klant kan ook contact met ons opnemen, zodat wij advies kunnen geven waarin we bijzondere en specifieke aanbevelingen kunnen doen voor haar jurk als het gaat om lichaamstype, om kleuren te dragen die het beste bij haar passen, om materialen en stoffen te gebruiken die extra tot uitdrukking kunnen komen voel en kijk naar haar. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het soort gelegenheid, de locatie en het tijdstip waarop de jurk gedragen zal worden.

Definities

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; - Niet-consument: de persoon of personen die handelen vanuit beroep of bedrijf; - Ondernemer: Carolina Guzman; - De partijen: de consument en de ondernemer; - Overeenkomst: de overeenkomst op afstand die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in de vorm van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; - Aanbod: de producten en bijbehorende tarieven en informatie die ondernemer op zijn website en webshop presenteert; - Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumenten en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; - Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; - Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Toepassingsgebied algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en voorts op alle aanbiedingen, aanbiedingen, werken, bestellingen, overeenkomsten en diensten van of op namens de ondernemer aan de consument. 2. De ondernemer heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. 3. Partijen kunnen slechts gedurende een lopende overeenkomst van deze voorwaarden afwijken, mits zij dit uitdrukkelijk per e-mail zijn overeengekomen en elkaar hebben bevestigd. 4. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden op de overeenkomst door de consument of derden uit. 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden voor de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze kunnen door de consument eenvoudig worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 7. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

Oprichtingsovereenkomst

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk wordt welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. 4. Elke overeenkomst komt – met uitzondering van het bepaalde in lid 7 – tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het door de ondernemer in zijn webshop gedane aanbod en het voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 5. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 7. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.8. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat hij het product op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, meesturen: - het bezoekadres van de vestigingsplaats van de ondernemer, waar de consument met klachten terecht kan; - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; - informatie over garanties en bestaande service na aankoop; - de prijs inclusief alle belastingen op het product en indien van toepassing de kosten van levering, wijze van betaling, bezorging of uitvoering van de overeenkomst op afstand; - indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, de wijze waarop hij daarvan gebruik kan maken.

Informatieplicht

1. De consument is verplicht de ondernemer de benodigde gegevens en gegevens te verstrekken, zoals adresgegevens ten behoeve van het opmaken van de factuur, kledingmaten, afmetingen en andere gegevens om hem van advies te kunnen voorzien. 2. De consument is verplicht voor specifieke onderdelen van het bestelproces een formulier in te vullen met persoonlijke gegevens over maten, voorkeuren, wensen etc., zodat deze kunnen worden gebruikt voor het op maat maken van de goederen en om deze naar het gewenste adres te verzenden van de kleding.

Tarieven

1. Alle door de ondernemer gehanteerde tarieven zijn vermeld in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten (zoals verzendkosten), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen. 2. Alle tarieven die de ondernemer in rekening brengt voor zijn dienstverlening en/of die via zijn website, webshop of anderszins gepromoot worden gepubliceerd, kunnen te allen tijde eenzijdig wijzigen; een reeds gesloten overeenkomst wordt echter uitgevoerd tegen het ongewijzigde (oude) tarief, tenzij anders overeengekomen.3. Aan de op de website getoonde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij anders vermeld. 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 5. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 6. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 7. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: - deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of - de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

Betalingsvoorwaarden

1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij aankoop in de webshop te worden voldaan. 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 3. Elke aan de consument verzonden factuur dient binnen de op de factuur aangegeven termijn te worden betaald. 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) met betrekking tot een factuur voldoet, zal deze, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de te late betaling en nadat de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, betalingsverplichtingen, is hij na het uitblijven van betaling binnen de termijn van 14 dagen over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten (BIK) in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 5. Indien lid 4 van toepassing is op een niet-consument, een (rechts)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt de betalingstermijn van 5 dagen gewijzigd, nadat de ondernemer hem op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling en de Indien het aan hem toegekende uitstel ongebruikt weer wordt gebruikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, wordt 50% van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. 6. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan de in lid 4 genoemde VIK, is de consument altijd aansprakelijk voor de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten. 7. Indien de ondernemer in een gerechtelijke procedure gelijk wordt gesteld, komen alle werkelijke (na)kosten die in verband met deze procedure worden gemaakt ook voor rekening van de consument, indien deze hoger zijn dan de kosten van de proceskostenveroordeling. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, dat wil zeggen niet binnen 14 dagen na de datum waarop het gunning aan de consument is verzonden, worden tevens wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten in rekening gebracht. 8. Indien de consument niet meewerkt aan de in lid 7 bedoelde uitspraak, zullen de handhavings- en executiemaatregelen worden gevolgd die eveneens aan de consument zullen worden doorgegeven, naast de eerdere uit de uitspraak voortvloeiende rechtsvorderingen.

Uitvoering overeenkomst

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk, afhankelijk van de soort bestelling, uitvoeren binnen een termijn van 3 tot 45 dagen. 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het adres van de consument of op het adres van een derde of vertegenwoordiger daarvan, zoals vooraf door de consument aan de ondernemer bekend gemaakt. , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. De ondernemer heeft het recht iedere overeenkomst, levering en dienst op te schorten indien hij wordt geconfronteerd met omstandigheden buiten zijn invloedssfeer, zoals (maar niet beperkt tot) natuurgeweld, stroomstoring, internetstoringen, lockdowns en/of voor andere redenen. De opschorting geldt tot het moment waarop weer uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst. 6. Indien de verdere uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer blijvend onmogelijk is geworden als gevolg (maar niet beperkt) door een omstandigheid als bedoeld in lid 5, wordt de overeenkomst geheel ontbonden, tenzij deze gedeeltelijk kan worden ontbonden (artikel 6:270 BW) waarbij reeds verrichte werkzaamheden zoveel mogelijk worden vertakt en in stand gehouden en de ondernemer de overige en toekomstige werkzaamheden niet meer zal kunnen verrichten als gevolg van (maar niet beperkt tot) een omstandigheid zoals vermeld in de vorige paragraaf. Voor het toekomstige te ontbinden deel geldt steeds de voorwaarde dat de consument voor die periode reeds (gedeeltelijke) betalingen voor gekochte producten of diensten heeft betaald, naar evenredigheid aan hem wordt terugbetaald. Betalingen voor dat deel van de overeenkomst dat niet wordt ontbonden, blijven echter verschuldigd.

Beëindiging overeenkomst

1. Naast de gedeeltelijke ontbinding conform het vorige artikel heeft de ondernemer steeds het recht de overeenkomst met de consument met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden en zonder recht op restitutie van een reeds betaald bedrag, alsmede dat er geen compensatie plaatsvindt in de volgende gevallen: a) als de consument niet alle/juiste/actuele gegevens aan de ondernemer verstrekt over de te leveren producten; b) als de consument 2 keer (online of fysiek ter plaatse) niet verschijnt op een reeds geplande afspraak zonder opgave van een geldige annuleringsreden; c) waarbij de consument zich schuldig maakt aan niet-toepasselijk gedrag, waaronder (maar niet beperkt tot) gedrag dat getypeerd moet/moeten worden en/of gepaard gaat met: onfatsoenlijke, seksueel ongewenste behandeling, discriminerende uitingen, gebruik van (psychisch) geweld, overige gedrag dat in een normale werkrelatie wordt getolereerd, heeft zijn grenzen bereikt en/of overschreden. d) er sprake is van een omstandigheid waardoor de ondernemer kan vaststellen dat de consument toekomstige facturen niet meer kan of wil betalen; e) Indien er sprake is van een door de consument gecreëerde situatie of omstandigheid waarin de consument het voor de ondernemer onmogelijk maakt de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden goed na te komen, nadat hij de consument daar eerst per e-mail om heeft verzocht en hem heeft gewaarschuwd deze situatie of omstandigheid binnen 3 dagen ongedaan te maken; f) omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de economisch ondernemer liggen en die voor hem een overmachtsituatie opleveren; g) bij ontbinding met wederzijds goedvinden; h) wanneer de consument in schuldsanering is gebracht; i) wanneer de consument onder administratief, financieel toezicht of curatele is geplaatst; j) bij overlijden van de consument; k) In andere gevallen waarin er een gewichtige reden is die de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. 2. In alle gevallen van ontbinding heeft de ondernemer het recht gebruik te maken van al zijn rechten die de wet hem toekent, waaronder het recht op schadevergoeding indien hij schade heeft geleden als gevolg van of onlosmakelijk verband houdt met de ontbinding.

Intellectueel eigendom

1. De ondernemer behoudt te allen tijde alle rechten op de producten, adviezen, documenten, afbeeldingen en/of daarmee verband houdende informatie en kennis die hij via zijn website of webshop aanbiedt, ook al zijn deze in rekening gebracht of achteraf verbeterd, al dan niet tegen het verzoek van de consument. 2. De in de vorige volzin genoemde goederen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern consumentengebruik, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt, noch door de consument worden gebruikt of ter beschikking gesteld. anders dan voor het doel waarvoor deze door de ondernemer zijn verstrekt

Betrouwbaarheid

1. De ondernemer sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot schade en/of letsel en/of ziekte voortvloeiende uit en/of verband houdende met de kleding en/of het opvolgen door de consument van door de ondernemer verstrekte adviezen en instructies, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en/of een door de consument beschadigd product ontvangen en/of een inferieur kledingstuk dat niet voldoet aan de door de ondernemer beloofde kwaliteitseisen.

2. De ondernemer hanteert voorts de volgende beperkende of uitsluitingsgronden voor aansprakelijkheid en/of aanverwante schade en/of gevolgschade ter zake van (maar niet beperkt tot): a) (bedrijfs)schade, inkomensverlies en dergelijke veroorzaakt door welke oorzaak dan ook; b) opzettelijke of grove schade veroorzaakt door derden; c) Indien de verzekeraar van de ondernemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal € 500,-; d) schade voor de consument veroorzaakt door onjuist of onjuist; Actuele en/of volledige informatie en/of mededelingen die hij aan de ondernemer verstrekt en/of naar aanleiding van onbekende en/of verborgen aspecten waarvan hij op de hoogte was, dienen zich er in ieder geval van bewust te zijn dat deze relevant zijn of waren voor de uitvoering van de overeenkomst. contract. e) schade veroorzaakt door een handelen of nalaten van de consument en/of door hem ingeschakelde derden (al dan niet op instigatie van de ondernemer) in strijd met de wet, de onderliggende overeenkomst of deze voorwaarden; f) schade veroorzaakt door bij de overeenkomst gebruikte materialen; g) schade door weigering van uitvoering van de overeenkomst voor de consument op grond van de wet, de wet en/of de onderliggende overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden; h) schade veroorzaakt door natuurrampen, stroom- of internetstoringen en iedere andere gebeurtenis die er, buiten de wil van de ondernemer, voor zorgt dat hij de overeenkomst met de consument niet (tijdig) kan nakomen; i) schade veroorzaakt door capaciteits- en voorraadproblemen, zoals te late levering van kleding, fysieke en medische beperkingen, zoals ziekte-uitval van medewerkers, waardoor de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd; j) in gevallen waarin de consument zelf op welke wijze dan ook de uitvoering van de overeenkomst frustreert. De daaruit voortvloeiende schade blijft voor rekening van de consument; k) schade veroorzaakt door een door de ondernemer ingeroepen omstandigheid die hem een grond geeft voor ontbinding van de overeenkomst; l) in gevallen waarin de ondernemer wordt geconfronteerd met overmacht en daardoor de overeenkomst niet of niet tijdig kan uitvoeren; m) in gevallen waarin het voor de ondernemer redelijk en billijk niet meer is om van hem te verlangen dat hij de overeenkomst met de consument in goede staat houdt.